Polityka prywatności

SIMPLY SPEAKING PRZYKŁADA DUŻĄ WAGĘ DO OCHRONY TWOJEJ PRYWATNOŚCI. PRAGNIEMY ZAPEWNIĆ, ŻE TRAKTUJEMY TWOJE DANE ZE STARANNOŚCIĄ I UWZGLĘDNIENIEM ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

1. Właścicielem strony o nazwie www.simplyspeaking.pl jest Simply Speaking Katarzyna Bartoszek-Górska z siedzibą we Wrocławiu al. Wiśniowa 61, nip 912-163-56-76
2. Wszyscy Użytkownicy strony www.simplyspeaking.pl akceptują jej politykę prywatności.
Podczas wizyty Użytkownika na stronie Simply Speaking zbierane są automatycznie dane o IP użytkownika, jego adresie, przeglądarce. Powyższe informacje mogą służyć do opracowywania danych statystycznych odnośnie korzystania ze Strony.
Dane pobierane od Użytkownika podczas realizacji usług Simply Speaking mogą być używane także do prezentowania nowych ofert Simply Speaking.
3. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych podane przez Użytkownika dane osobowe są bezpieczne, przechowywane w bazie danych Simply Speaking i nie są udostępniane osobom trzecim poza koniecznością związaną z prawidłową realizacją usługi.
4. W celu realizacji usługi konieczne jest podanie przez klienta danych osobowych:
Dane kontaktowe – w celu przekazywania informacji w sprawach organizacyjnych, związanych bezpośrednio z bieżącą realizacją usługi, którą dana osoba jest zainteresowana oraz propozycji związanych z nauką języka obcego.
Dane potrzebne do zawarcia umowy – w celu realizacji usług Simply Speaking.
7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowej realizacji usługi.
8. Administratorem danych osobowych jest Simply Speaking Katarzyna Bartoszek-Górska z siedzibą we Wrocławiu al. Wiśniowa 61
9. Dane są przetwarzane wyłącznie zgodnie z celem określonym w Polityce Prywatności
10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, każdej osobie korzystającej z usługi Simply Speaking przysługują następujące uprawnienia:
– prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio taka zgoda została wyrażona,
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
11. Powyższe uprawnienia można zrealizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z Simply Speaking pod adresem e-mail: biuro@simplyspeaking.pl
12. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych.
13. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
14. Simply Speaking powierza przetwarzanie danych osobowych wyłącznie uprawnionym do tego podmiotom:
– w celu przechowywania danych na serwerze,
– w celu korzystania z systemu mailingowego,
– w celu korzystania z systemu do fakturowania,
– w celu realizacji usługi nauki języka obcego,
– zewnętrznemu biuru rachunkowemu.
14. Simply Speaking zastrzega sobie prawo do kontaktowania się przez e-mail lub telefon z osobami, których dane kontaktowe zostały uzyskane przez funkcjonowanie strony www.simplyspeaking.pl.
15. Administrator ma prawo wprowadzania zmian w regulaminach i polityce prywatności bez informowania użytkowników Strony. O zmianach będziemy informować jedynie wówczas, gdy nowa polityka prywatności będzie mniej korzystna dla Użytkownika.
16. W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
17. Słowniczek:
W Polityce Prywatności Simply Speaking obowiązują następujące oznaczenia:
Simply Speaking- Simply Speaking Katarzyna Bartoszek-Górska z siedzibą we Wrocławiu al. Wiśniowa 61
Strona – strona internetowa www.simplyspeaking.pl
Użytkownik- klient, osoba korzystająca ze Strony
Administrator danych osobowych- Simply Speaking Katarzyna Bartoszek-Górska z siedzibą we Wrocławiu al. Wiśniowa 61
RODO – Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).